Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden Mei 2020

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Aanbod en overeenkomst
Artikel 4 Herroepingsrecht consumenten
Artikel 5 Aflevering
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
Artikel 8 Garanties
Artikel 9 Ontbinding, omzetting en overmacht
Artikel 10 Gevolgen van ontbinding
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Artikel 12 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Artikel 13 Klachten
Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens
Artikel 15 Afwijkingen
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: faceMASQ, gevestigd te Voorburg, aan de Koningin Julianalaan 214 (2274 JP), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27277751;
b. koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als klant textielgoederen afneemt van de ondernemer;
c. onder textielgoederen wordt tevens begrepen aanverwante artikelen, voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;
d. onder schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding, koopovereenkomst en of overeenkomst tot het leveren c.q. (ver)maken van textielgoederen, die wordt gesloten tussen de ondernemer en de koper.
2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de aanvullende en/of afwijkende voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien de ondernemer met de koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 3 – Aanbod en overeenkomst
1. Een aanbod van de ondernemer bevat zodanige informatie, dat het voor de koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2. Indien de aanvaarding door de koper afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de ondernemer anders aangeeft.
3. De overeenkomst tussen de ondernemer en de koper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht consumenten
1. De koper kan – als deze een consument is – de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De bedenktijd gaat in op dat dag nadat de koper het product heeft ontvangen.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de verpakking. Het uitgangspunt daarbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
3. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer te melden. Daarbij kan door de koper gebruik worden gemaakt van het modelformulier voor herroeping (bijlage I). In geval van herroeping dient de consument het product onverwijld na melding retour te zenden met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De ondernemer zal binnen 14 dagen na de dag waarop de koper zich op zijn herroepingsrecht heeft beroepen alle van de koper ontvangen betalingen aan hem vergoeden, inclusief leveringskosten. De ondernemer is gerechtigd met terugbetaling te wachten tot hij het product in originele staat en verpakking heeft ontvangen.
De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:
- Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
2. De ondernemer zal de koper bij het aanbod, althans tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst wijzen op de uitsluiting van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Aflevering
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de koper in
het bezit van het gekochte textielgoed stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de textielgoederen over op de koper.
2. De leveringstermijn geldt als streeftermijn en is niet fataal, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste
leveringstermijn dient de koper de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij
alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden.
4. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de ondernemer geeft overschrijding van de levertijd de koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5. De ondernemer is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens de koper op te schorten, zolang de koper niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met de ¬¬¬¬-waarop de koper alsnog zijn verplichtingen jegens de ondernemer volledig is nagekomen.
6. De koper dient de zaken zo spoedig mogelijk na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor de koper beschikbaar zijn of ter aflevering bij de koper worden aangeboden, doch niet door de koper worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van de ondernemer.

Artikel 6 – Betaling
1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst een vooruitbetaling
te vragen van het aankoopbedrag. Dit bedrag dient op rekening aan de ondernemer te worden voldaan, voordat er afgeleverd wordt.
2. Het eventueel resterende deel van het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient op rekening 5 dagen na aflevering te worden voldaan, zonder enige aftrek, korting of verrekening.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele stelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de ondernemer op de koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
1. De ondernemer behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde textielgoederen
voor tot het moment waarop de koper volledig heeft voldaan aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens de ondernemer. De koper wordt pas eigenaar van de gekochte textielgoederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen op al hetgeen hij van de koper in verband met de overeenkomst onder zich heeft. De ondernemer kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

Artikel 8 – Garanties
1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde textielgoed beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het textielgoed die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer wijst erop dat de door haar aangeboden textielgoederen zijn bestemd om te worden gedragen in een situatie van schaarste aan medische mondmaskers en een eerste alternatieve barrière bieden bij de verspreiding van het coronavirus. De textielgoederen voldoen niet aan de medische richtlijnen voor mondmaskers.
3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de textielgoederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 9 – Ontbinding, omzetting en overmacht
1. De ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- aan de koper (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de koper in staat van faillissement wordt verklaard, de koper een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de koper onder curatele of bewind wordt gesteld;
- ten laste van de koper beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van zijn schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
- de koper zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
2. Indien een van de gevallen als genoemd in het vorige lid zich voordoet of dreigt voor te doen, is de koper verplicht de ondernemer hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. Indien de ondernemer goede gronden heeft om aan te nemen dat een of meer van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet of dreigt voor te zullen doen en de koper weigert de ondernemer daarover opheldering te verschaffen dan wel niet reageert op een daartoe strekkend verzoek, is de ondernemer eveneens gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. verdere verrichting van werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk leveranties te staken zonder tot enige schadevergoeding of betaling gehouden te zijn, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige schadevergoeding.
3. De ondernemer is tevens bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de ondernemer zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. De koper wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht

Artikel 10 – Gevolgen van ontbinding
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals
bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd de terug te geven koopsom te verrekenen met al hetgeen de koper nog aan hem is verschuldigd, alsmede tot het toepassen van een redelijke aftrek als door de ondernemer in verband met de overeenkomst al kosten zijn gemaakt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de koper, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de ondernemer. Indien in rechte mocht komen vast te staan dat de ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is de totale aansprakelijkheid van de ondernemer te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief omzetbelasting).
2. Aansprakelijkheid van de ondernemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel is onder alle omstandigheden uitgesloten.
3. De totale aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van de ondernemer in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de schade meer beloopt dan onder de verzekering van de ondernemer wordt uitgekeerd, blijft het gedeelte boven dit bedrag voor rekening en risico van de koper.
4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 12 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag is de koper de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge de artikelen 5 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
3. Indien de koper een consument is, zal de ondernemer de koper eerst wijzen op de te late betaling en hem een termijn van ten minste 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In dat geval zal de ondernemer eerst na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn aanspraak maken op vergoeding van incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Klachten
1. Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na constatering daarvan, bij de ondernemer te zijn ingediend.
2. De koper dient zijn klachten zo gedetailleerd mogelijk aan de ondernemer kenbaar te maken, zodat de ondernemer in staat is adequaat te reageren.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de koper op verzoek van de
ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met
deze ondernemer is gesloten. De koper wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q.
het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het
textielgoed te bewaren.
4. Indien een klacht gegrond is, zal de ondernemer het geleverde vervangen of herstellen, tenzij dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient tijdig door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
5. De aanwezigheid van een gebrek geeft de koper nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en op de wijze zoals door de ondernemer is aangegeven.

Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens
Voor zover in het kader van de overeenkomst door de ondernemer persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, conform haar privacybeleid [hyperlink]. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlief of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 15 – Afwijkingen
1. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de koper worden vastgelegd.
2. Indien wordt afgeweken van deze voorwaarden, geldt de betreffende afwijking uitsluitend voor de betreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
1. Geschillen tussen de koper en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde textielgoederen en/of schoenen, kunnen zowel door de koper als door de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij het onderwerp van geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter. In dat geval is de door de wet aangewezen rechter (mede) bevoegd.
2. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

---------------------------------------
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2021 faceMASQ | sitemap | rss